§1 Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

§2 Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.)na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator

Administratorem Twoich danych jest BETFLIX Łukasz Kurek, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700., wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP 542-299-61-02 REGON 200289804 (dalej zwana „Administrator/My”).

II – Kontakt

Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@typerzy.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III – Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na podstawie:

1. Spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust.1 lit. c RODO,

2. Zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich danych, preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich danych, preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

6. Wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o produktach i usługach naszych lub partnerów współpracujących – na podstawieTwojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

7. Kontaktowania się z Tobą drogą telefoniczną w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,

8. Spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

9. Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom, którzy świadczą usługi i oferują produkty na naszej platformie w celu wykonaniaprzez nich tych usług lub sprzedaży produktów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV – Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikaćz powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla nas usługi hostingowe, do biura księgowego, a także innym naszym podwykonawcom.

Twoje dane osobowe będą udostępnione podmiotom, u których zamawiasz wykonanie usługi w ramach naszej platformy np. Analitycy. Podmioty te otrzymają tylko informacje o Twoim imieniu i nazwisku, nazwę, adres e-mail w celu należytego świadczenia dla Ciebie usług.

Dane dotyczące Analityka mogą być udostępnione dla osób, które zamawiają u niego subskrypcję.

Dane Analityka takie jak nazwa, opis, statystyki analiz, analizy przeszłe oraz darmowe są udostępniane dla wszystkich osób odwiedzających stronę. Dane przyszłych analiz będą udostępniane tylko dla osób które opłaciły subskrypcję.

Ponadto w celu tworzenia Twojego profilu korzystamy z następujących narzędzi: SmartLook, Facebook, Mailgun i Google Analytics.

V – Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący okres:

1. Spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowaniaTwoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,

2. Zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz u nas konto – do upływu terminów przedawnienia,

3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,

4. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich danych, preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy– do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

5. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich danych, preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,

6. Wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o produktach i usługach naszych lub partnerów współpracujących – do czasuutraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,

7. Spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

VI – Twoje prawa

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:

1. Dostępu do swoich danych i kopii danych,

2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),

3. Prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,

4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania,jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu - możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych,jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania; możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenieco stanowi szczególną sytuację, z uwagi, na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenialub obrony roszczeń wobec Ciebie,

6. Prawo do przenoszenia danych - prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml,albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych,

7. Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,

8. W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzieskutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca namtaką

możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych jest:

1. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,

2. warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz konto,

3. warunkiem przesyłania Ci spersonalizowanych rabatów – odnośnie tworzenia Twojego profilu,

4. warunkiem wysyłania Ci informacji o produktach i usługach naszych oraz partnerów współpracujących – odnośnie newslettera,

VIII - Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

Ponadto na podstawie Twojej zgody będziemy również przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania,w szczególności dane z Twojego profilu użytkownika, o tym jakich dokonałaś/dokonałeś zakupów oraz jak często i za ile w celuprzyznawania Ci rabatów. Może to wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać poprzez zachęcanie Cię do zrobienia u nas zakupów.

Masz prawo odwołania się od decyzji przyznającej Ci rabat. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz na mail podany powyżej ipoinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać rabatów, a decyzja o przyznaniu Ci rabatu zostanie cofnięta.

§3 Pliki cookies

1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.

2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłościprzez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy zkorzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.

4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejśćna Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

§4 Postanowienia końcowe

1. Polityka obowiązuje od 8.04.2021 roku.

2. O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.

3. Z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne:

 

Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.