Zakaz wstępu na stronę internetową dla osób poniżej 18 roku życia.

UWAGA – nie świadczymy usług bukmacherskich. Hazard wiąże się z ryzykiem. Gra u nielicencjonowanych podmiotów jest niezgodna z prawem.

 

 

REGULAMIN MARKETPLACE ANALITYK SPORTOWY

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego https://typerzy.com.pl. Definicje:

1)    Administrator – Łukasz Kurek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BETFLIX Łukasz Kurek z siedzibą 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 542-299-61-02, REGON: 200289804

2)    Serwis – serwis https://typerzy.com.pl.  typu marketplace, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;

3)    Analityk – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który na podstawie Umowy zawartej z Administratorem oferuje swoje usługi Użytkownikom za pośrednictwem Marketplace;

4)    Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, która utworzyła Konto w Serwisie [zarejestrowana w Serwisie] i za pośrednictwem Serwisu zawiera umowę z Analitykiem lub kilkoma Analitykami,

5)    Usługobiorca – Analityk lub Użytkownik albo inny podmiot korzystający z Serwisu,

6)    Oferta – informacja zamieszczona na Serwisie przez Analityka, stanowiąca ofertę zawarcia umowy z Kupującym, w szczególności zawierająca opis oferowanych raportów, analiz sportowych, koszt subskrypcji, czas trwania;

7)    Cena – wynagrodzenie Analityka za Analizę Sportową [Treści Cyfrowe]

8)    Pakiet – wybrany przez Analityka na etapie rejestracji  poziom funkcjonalności Profilu Analityka,

9)    Analiza Sportowa [Treści Cyfrowe] -  przedmiot Oferty, stanowiący treści cyfrowe - wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Analityka, niezapisana na materialnym nośniku, dostarczana przez Analityka za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika, za zapłatą Ceny w formie jednorazowej Analizy lub subskrypcji trwającej przez czas określony w Ofercie.  

10)              Formularz rejestracyjny Analityka – kwestionariusz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta przez Analityka;

11)              Formularz rejestracyjny Użytkownika –– kwestionariusz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta przez Użytkownika;

12)              Profil Analityka – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Analityka oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Analityka, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane o transakcjach analityka i umieszczanych przez niego ofertach, umożliwiająca korzystanie z następujących funkcjonalności:  Lista raportów i faktur, Lista subskrypcji, Lista analiz

13)              Konto Użytkownika - oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Przedsiębiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane o transakcjach Przedsiębiorcy i umieszczanych przez niego ofertach;

14)              Koszyk – narzędzie elektroniczne pozwalające na dodanie Oferty w celu jej zakupu i zarządzanie rezerwowanymi Ofertami;

15)              Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), dotycząca usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu zawierana z Administratorem przez Analityka lub Użytkownika w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie; Umowa jest zawierana w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu;

16)              Umowa o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] - umowa, zawierana pomiędzy Analitykiem a Użytkownikiem na podstawie Oferty z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Analityka na rzecz Użytkownika w jego Koncie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] za zapłatą Ceny.

17)              Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania z Serwisu oraz zasad zawierania Umów,

18)              Wynagrodzenie  – wynagrodzenie Administratora pobierane od Analityka za świadczenie usługi Profilu Analityka,

3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

4. Dane kontaktowe Administratora:

Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700.

Email: admin@typerzy.com.pl

Telefon: +48 733 777 907

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Profilu Analityka i Konta Użytkownika oraz zawierania Umów za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Usługi świadczone w Serwisie

1.    Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu:

1)    Profil Typera

2)    Konto Użytkownika

3)    umożliwienie Analitykom zamieszczania Ofert,

4)    umożliwienie Analitykom opcji zawarcia Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] pomiędzy Analitykiem, a Użytkownikiem, który odpowie na jego Ofertę,

5)    Dane statystyczne i informacyjne wyświetlane w Serwisie

6)    Oceny i Komentarze

§3. Warunki techniczne i zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu i Usług świadczonych w Serwisie wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Analityk lub Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych:

a. urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron WWW (w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari), obsługującym technologię plików „cookies” oraz z włączoną obsługą Java Script;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies typu sesyjnego i stałego oraz obsługi Javascript.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

3.   Każde działanie  powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osobistych Usługobiorców i innych podmiotów lub osób trzecich. W przypadku używania przez Usługobiorcę  słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź naruszających dobra osobiste innych Usługobiorców (w tym poprzez umieszczanie fałszywych Ocen lub Komentarzy), Administrator skieruje do tego Usługobiorcy ostrzeżenie. W przypadku kolejnych tego typu naruszeń ze strony Usługobiorcy po skierowaniu do niego ostrzeżenia przez Administratora, Administrator może rozwiązać umowę o prowadzenie Profilu Analityka lub Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

4. Zabronione jest również udostępnianie swojego Profilu Analityka lub Konta Użytkownika innym podmiotom, jak również korzystanie z Profilu Analityka lub Konta Użytkownika należących do innych osób.

5.   Zabronione jest umieszczanie w Serwisie danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich - bez zgody tych osób.

6. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie są chronione prawnie. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

7.   Hasło pozwalające logować się w Serwisie jest prywatne i poufne.

8. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

9.   Za pośrednictwem adresu e-mail: support@typerzy.com.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

11. Administrator nie rozstrzyga sporów pomiędzy Analitykiem, a Użytkownikiem, w  szczególności nie ingeruje w treść zawieranej Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych].

§4. Zasady zawierania umów

[Profil Analityka]

1.    Profil Analityka jest usługą odpłatną w ramach wybranego przez Analityka Pakietu. Warunki odpłatności i wybrane Pakiety dostępne są w Formularzu Rejestracji Analityka.

2.    Rejestracja Analityka w Serwisie przebiega poprzez Formularz rejestracyjny Analityka, za pośrednictwem którego Analityk podaje niezbędne dane, ustanawia hasło chroniące Konto, wybiera Pakiet, a następnie potwierdza rejestrację odpowiednim przyciskiem - po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Z chwilą założenia Profilu Analityka Analityk zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi Wynagrodzenia.

3.    Umowa Analityka z Administratorem w zakresie prowadzenia Profilu Analityka jest zawierana na czas nieokreślony.

4.    Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym  potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Analityk uzyskuje dostęp do swojego Profilu Analityka.

5.    Profil Analityka zawiera następujące funkcjonalności:

a)    Opis Analityka,

b)    Zakładka z subskrypcjami,

c)    Zakładka z archiwalnymi Analizami Sportowymi,

d)    Statystyki (skuteczność i wypracowany zysk),

e)    Cennik i opis subskrypcji do wykupienia przez Użytkowników

f) Portfel – widoczny tylko dla Administratora i Analityka.

 

6.    Statystyki będą uaktualniane codziennie na podstawie weryfikacji analiz przedstawionych w Profilu Analityka. Główna statystyka obejmuje ostatni rok. Do wglądu Użytkownika udostępniane są także statystyki miesięczne.

 

7.    Analityk Sportowy ma możliwość samodzielnego ustalania treści Oferty w tym Ceny dla Użytkownika. Dostępne są możliwości ustalenia następującej długości pakietów: tydzień, 2 tygodnie, miesiąc. Każda z Ofert umieszczanych w Marketplace może zostać zweryfikowana przez Administratora. Administrator ma możliwość moderacji opisu Oferty oraz „zamrażania” Oferty do momentu zmiany jej treści przez Analityka. Jeżeli dodana Oferta narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa albo jeśli zaistniało podejrzenie, że może prowadzić do działań zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników Administrator wyśle do Analityka wiadomość o zaistniałym naruszeniu z informacją o natychmiastowym zamrożeniu Oferty i prośbą o usunięcie naruszenia. Analityk jest zobowiązany do zamieszczenia na swoim Profilu własnych zasad sprzedaży lub świadczenia usług będących zgodnych z Regulaminem, obejmujących sposób rozpatrywania reklamacji i możliwość lub zasady odstąpienia od umowy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8.    Każdy z pakietów musi być opisany w sposób przejrzysty dla Użytkownika i zgodnie z prawem, w tym prawem dotyczącym konsumentów t.j. w szczególności:

a/ zawierać szczegółowy opis przedmiotu Analizy,

b/ cenę brutto,

c/ ilość Analiz i częstotliwość ich wysyłki,

d/ zawarcie formułki „Przedmiotem oferty jest Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] w rozumieniu Regulaminu – i z chwilą dokonania zakupu Analizy  Użytkownik wyraża zgodę  na jej wykonanie przez Analityka - spełnianie świadczenia - przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

e/ inne informacje wymagane prawem konsumenckim.

 

 Zabronione są działania mające na celu oszukanie Użytkowników.

6. Analityk zobowiązuje się do wykonania świadczenia w ramach Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych]. Analityk zobowiązuje się do realizacji wszystkich obowiązków podatkowych związanych z zawarciem Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych]., w tym wystawienia na życzenie Użytkownika faktury dokumentującej zawarcie Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych].

7. Administrator pośredniczy w rozliczeniu Ceny za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem, że przekazanie Ceny Analitykowi następuje po wykonaniu przez Analityka w całości Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] i po potraceniu Wynagrodzenia należnego Administratorowi.

8. Administrator gwarantuje zwrot Ceny Użytkownikowi w sytuacji gdy Analityk nie wykona w całości lub części Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] Użytkownikowi Analiz za pośrednictwem Konta Użytkownika.

9. Analityk ma możliwość wglądu w funkcję Portfel, w której znajdować się będzie informacja o sumach wykupionych subskrypcji, kwot, jakie będą możliwe do wypłacenia po wykonaniu przez niego Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] Użytkownikowi, wysokość Wynagrodzenia Administratora. Wysokość środków i kwot wskazanych w Portfelu może być korygowana in plus albo in minus, w zależności od tego czy Analityk wykona Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych].

10. Administrator przekazuje Analitykowi kwoty do wypłaty -  w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca. Wysokość wynagrodzenia Administratora uzależniona jest od ilości wykupionych subskrypcji dla których zostały spełnione zadeklarowane warunki w miesiącu poprzedzającym nowo zaczynający się miesiąc. 20% wartości brutto do 50 subskrybentów, 15 % od 51 do 100 subskrybentów, powyżej 100 subskrypcji 10%.

11. Administrator lub Analityk  ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Analitykiem, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej w tym poprzez email i przesłane na adres Analityka lub Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie. O wypowiedzeniu Umowy Analityk zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

12. W przypadku naruszenia przez Analityka § 3 ust 2-8 oraz § 4 ust. 8-9 Regulaminu Administrator może rozwiązać Umowę z Analitykiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie.

13. Analityk, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Analityka podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Analityka nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, a także w przypadku ciężkich naruszeń prawa (w szczególności niewywiązywania się ze zobowiązań wobec Kupujących), Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Profilu, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy.

14. Administrator może czasowo zablokować także Profil Analityka do czasu rozpoznania reklamacji Użytkownika.

15.         Założenie nowego Profilu przez Analityka,  którego Profil został usunięty, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

[Konto Użytkownika]

16. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika wypełniając dane w Formularzu rejestracji Użytkownika.

17. Założenie Konta Użytkownika jest bezpłatne. Korzystanie z Konta Użytkownika bez korzystania z dodatkowych funkcji nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty ani żadnych zobowiązań finansowych.

18. Użytkownik może za pośrednictwem Konta Użytkownika może skorzystać z Oferty i kupić Analizę od wybranego Analityka Sportową [Treści Cyfrowe] poprzez dodanie danej Oferty do Koszyka i wciśnięcie przycisku „Subskrybuj”. Cena za Analizę Sportową [Treści Cyfrowe] oznaczona jest w treści Oferty oraz w Koszyku.

19. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Analitykiem. Za prawidłowe wykonanie umowy w całości odpowiada Analityk.

20. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i dokonania pełnej płatności Ceny dochodzi do zawarcia Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych] Użytkownikowi przez Analityka za pośrednictwem Konta Użytkownika.

21. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych]  której przedmiotem jest dostarczanie treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Analityka o utracie prawa odstąpienia od umowy.

22.  Analiza zakupiona przez Użytkownika startuje następnego dnia po dniu dokonania zapłaty za Analizę.

23. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o prowadzenie Konta Użytkownika zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: support@typerzy.com.pl lub na adres e-mail: admin@typerzy.com.pl, lub poprzez usunięcie swoich danych z  Konta, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku) umożliwiającego usunięcie Konta. Wskutek usunięcia Konta Użytkownik rezygnuje z otrzymywania Analiz wykupionych w ramach trwających Umów  o Dostarczenie Analiz sportowych [Treści Cyfrowych].

[Inne Usługi]

24. Podstawową funkcją Serwisu  jest umieszczanie Ofert usług, stanowiących zaproszenie do zawarcia umowy dla Użytkowników.

25. Serwis jest przeznaczony dla podmiotów oferujących analizy sportowe. Oferty dotyczące innych usług mogą być przez Administratora usuwane bez ostrzeżenia.

  

§5. ceny i płatności

1.   Cena za poszczególne usługi lub produkty wskazane w Ofercie jest ceną brutto.

2.   Realizacja płatności przez Użytkownika i rozliczenia  z Analitykiem transakcji płatnościami elektronicznymi  odbywa się za pośrednictwem platformy Paynow.pl– mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych.

§6. Reklamacje

1.   W przypadku, gdy Usługobiorca uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Przedsiębiorca w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach tak, aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.

2.   Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: reklamacje@typerzy.com.pl lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: admin@typerzy.com.pl

3.   W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

4.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest – w terminie 14 dni wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Usługobiorca zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

§7. Ochrona Praw autorskich

1.   Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2.   Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3.   Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4.   Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§8. Licencja

1.   Analityk umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia lub grafiki) oraz Opinie, Komentarze czy opisy Ofert, a także inne teksty (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora w ramach Serwisu. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§9. Ochrona danych osobowych

1.   Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Usługobiorców. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swojego adresu e-mail w celach marketingowych.

2.   Administrator jest Podmiotem przetwarzającym dane Użytkowników w zakresie umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. W takim wypadku Administratorem Danych Osobowych jest każdorazowo Analityk będący autorem Oferty. Analityk  jako Administrator Danych Osobowych Kupujących powierza Administratorowi do przetwarzania ich dane osobowe na podstawie odrębnej umowy.

4.   Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres.

5.   Administrator oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

6.   Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazywanie danych Kupujących do przetwarzania podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Administrator oświadcza, że podmioty przetwarzające dane w jego imieniu zostaną zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy i zapewnią odpowiedni standard ochrony danych.

7.   W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji, przekazać informację o naruszeniu Przedsiębiorcy z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.

8.   W trakcie obowiązywania Umowy, Analityk i Administrator zobowiązują się ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.

9.   Administrator ma obowiązek pomagać Analitykowi jako administratorowi danych osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania Użytkowników w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

10. Po rozwiązaniu Umowy, Administrator zobowiązany jest usunąć przetwarzane dane na mocy powierzenia, Użytkowników, którzy nie posiadają Konta i którzy skorzystali jedynie z Ofert danego Analityka (nie zawarli odrębnej umowy z Administratorem lub innym Analitykiem).

11. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez osobę będącą konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

-  uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

§ 11.    Prawo odstąpienia od umowy

1.      Konsument, który zawarł Umowę z Administratorem o Konto Użytkownika, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego założenia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 ponizej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres BETFLIX Łukasz Kurek, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700.

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@typerzy.com.pl

2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

§ 12.    Postanowienia końcowe

1.            Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia. Analityk może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia w życie jego nowych zapisów.

2.   Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2021